Opptak

Opptak skjer som samordnet opptak med Bærum kommune. Eiksmarka Barnehage tilbyr plass til barn med lovfestet rett, i likhet med kommunale barnehager. Barn uten lovfestet rett vil ikke tilbys plass i hovedopptaket, men har prioritet ved neste opptak. Lovfestet rett har alle barn som fyller 1 år innen utgangen av november måned. Vi tar inn barn til hovedopptak i august. Blir det ledige plasser, vil disse først tilbys småsøsken på venteliste, deretter til søkerkøen som ligger sortert etter fødselsdato.

Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars. Ønsker du overflytting eller søke til vår barnehage kan du gjøre dette hele året - følg bare fremgangsmåten under her:

Ved opptak i Eiksmarka Barnehage prioriterer vi barn fra nærområdet (medlemmer i Eiksmarka tomtesameie). Medlemsskap i Tomtesameiet sjekker vi mot søkerens adresse.

Plass i Eiksmarka Barnehage forutsetter innbetaling av andel på kr 10.000 pr barn.

Opptaket er samordnet med Bærum Kommune. Søknad foretas elektronisk ved å logge seg inn på kommunens nettsider her.

Det kan søkes barnehageplass hele året. Søknader til hovedopptaket som kommer inn etter 01.03 kan ikke forventes å bli behandlet til hovedopptaket.

Ønsker du å bytte barnehage, benyttes samme fremgangsmåte. Har du spørsmål angående opptaket, ta kontakt med oss - send gjerne en e-mail.

Opptaksregler

Vi følger både kommunens og våre egne. Barnehagens opptaksregler står i vedtektene (se fliken Dokumenter).

Foreldrebetaling

Andel på kr 10.000 innbetales for hvert barn når barnet har fått plass i barnehagen.
Beløpet tilbakebetales ved oppsigelse av plassen.

Foreldrebetaling følger makspris fastsatt av regjeringen. Den justeres årlig. I tillegg betales matpenger, kr 200 pr mnd. Man betaler for 11 måneder i året (ikke juli).

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor sammen og som benytter plass i godkjent kommunal eller privat barnehage/familiebarnehage i Bærum Kommune. Dersom barna går i forskjellige barnehager, må man søke kommunen om søskenmoderasjon Søknadsskjema m.m.
Det gis 30% moderasjon for barn nr 2, deretter 50% for øvrige barn.

Redusert oppholdsbetaling

Inntektsgrensen justeres årlig (2023: 583 650 kroner i husstanden), retten til gratis kjernetid er for alle barn i barnehagealder. Link til mer info

Mer info til foreldrene finnes på Bærum kommunes hjemmesider: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-foreldre/