Opptak

Opptak skjer som samordnet opptak med Bærum kommune. Eiksmarka Barnehage tilbyr plass til barn med lovfestet rett, i likhet med kommunale barnehager. Lovfestet rett har alle barn som fyller/har fylt 1 år innen utgangen av november måned. Da har de muliget for å søke til hovedopptak i august. Ledige plasser blir først tilbudt småsøsken på venteliste, deretter til søkerkøen som ligger sortert etter fødselsdato. Opptakskriterier for øvrig er beskrevet i barnehagens vedtekter.

Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars. Ønsker du overflytting eller søke til vår barnehage kan du gjøre dette hele året - følg bare fremgangsmåten under her:

Ved opptak i Eiksmarka Barnehage prioriterer vi barn fra nærområdet (medlemmer i Eiksmarka tomtesameie). Medlemsskap i Tomtesameiet sjekker vi mot søkerens adresse.

Plass i Eiksmarka Barnehage forutsetter innbetaling av andel på kr 10.000 pr barn.

Opptaket er samordnet med Bærum Kommune. Søknad foretas elektronisk ved å logge seg inn på kommunens nettsider. 

Det kan søkes barnehageplass hele året. Søknader til hovedopptaket som kommer inn etter 01.03 kan ikke forventes å bli behandlet til hovedopptaket.

Ønsker du å bytte barnehage, benyttes samme fremgangsmåte. Har du spørsmål angående opptaket, ta kontakt med oss - send gjerne en e-mail.

Opptaksregler

Vi følger både kommunens og våre egne. Barnehagens opptaksregler står i vedtektene (se fliken Dokumenter).

Foreldrebetaling

Andel på kr 10.000 innbetales for hvert barn når barnet har fått plass i barnehagen.
Beløpet tilbakebetales ved oppsigelse av plassen.

Foreldrebetaling følger makspris fastsatt av regjeringen. Den justeres årlig. I tillegg betales matpenger, kr 350 pr mnd. Man betaler for 11 måneder i året (ikke juli).

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor sammen og som benytter plass i godkjent kommunal eller privat barnehage/familiebarnehage i Bærum Kommune. Søskenmoderasjon trekkes automatis. Dersom barna går i forskjellige barnehager, ta kontakt med daglig leder.
Det gis 30% moderasjon for barn nr 2, deretter 50% for øvrige barn.

Redusert oppholdsbetaling

Inntektsgrensen justeres årlig (2023: 583 650 kroner i husstanden), retten til gratis kjernetid er for alle barn i barnehagealder. Link til mer info

Mer info til foreldrene finnes på Bærum kommunes hjemmesider: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-foreldre/