Tema

Danning i barnehagen

Barnas behov for omsorg, lek og læring danner grunnlaget for arbeid i barnehage. Kort oppsummert er danning:

  • Utvikling, læring
  • Oppdragelse
  • Sosialisering, samhandlingsprosesser
  • Omsorg og nærhet
  • Bevisst forhold til omgivelsene
  • Refleksjon over egne handlinger
  • Aktive og engasjerte voksne og barn

Sosial kompetanse

Sosialisering lærer barna gjennom å leke med andre barn i barnehagen. Vi benytter forskjellige metoder, bl.a. Steg for Steg og Kari Lamers teori:

empati og rolletaking - innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.

prososial atferd - positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv.

selvkontroll - å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, tinnordne seg, takle konflikter og å vente på tur.

selvhevdelse - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang.

lek, glede og humor - å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.