Sosial kompetanse

Sosial kompetanse defineres som

* empati og rolletaking,

* prososiale handlinger og holdninger,

* selvkontroll,

* selvhevdelse og en positiv selvoppfatning,

* lek og glede

Med sosial kompetanse mener vi sosiale ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Noen barn kommer sammen med andre for første gang i barnehagen, og barnehagen skal gi barna gode muligheter til å knytte vennskap. Barn utvikler positive selvbilder og personlighet i en gjensidig vekselvirkning med resten av barnegruppa og de voksne, og dette er avhengig av de holdninger og reaksjoner som er i omgivelsene. Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill - de lærer sosiale spilleregler og samhandlingsmønstre. Dette må læres og øves på, hele tiden.

We met by chance
and turned into friends
and now our destiny keeps us close to each other
making our friendship hrow more with the passing time

You are a friend for lifetime!

Hovedmål

  • Ta vare på og utvikle et godt samspill mellom barn - voksen, barn - barn
  • Gi barna en hyggelig, lærerik og utviklende tid.
  • Barna skal føle trygghet og at de får omsorg
  • Styrke og øke den sosiale kompetansen gjennom samspill og kommunikasjon i hverdagssituasjoner.